Newslettery i alerty

Ustawa rozszerzająca zakres obowiązków CbCR podpisana przez Prezydenta RP

20 marca 2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa). Ustawa dotyczy m.in. raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów.
Nowe przepisy rozszerzają grupę podmiotów podlegających obowiązkowi składania CbCR. Dodatkowo wprowadzają nowe obowiązki informacyjne.

Co ważne, Ustawa uchyla art. 27 ust. 6 ustawy o CIT i go zastępuje.

Rozszerzenie obowiązku składania CbCR

Co do zasady Ustawa wprowadza wymóg sporządzenia i składania raportu według krajów. w szczególności jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o grupie podmiotów sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie.

Zgodnie z Ustawą, grupa podmiotów to grupa kapitałowa w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

a) dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

b) w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,

c) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro; w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej jest sporządzane w innej walucie niż euro, przeliczenie wartości skonsolidowanych przychodów na euro w celu odniesienia jej do kwoty progowej następuje według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Jednocześnie, przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów rozumie się:

a) jednostkę dominującą, jednostki zależne oraz pozostałe jednostki podporządkowane, które są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub byłyby objęte takim sprawozdaniem, gdyby udziały w takich jednostkach były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

b) każdą jednostkę, która nie jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyłącznie z uwagi na kryterium wielkości lub istotności,

c) zagraniczny zakład jednostki wskazanej w lit. a lub b, pod warunkiem że jednostka ta sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe dla takiego zakładu dla celów sprawozdawczości finansowej, nadzorczej, podatkowej lub dla celów wewnętrznej kontroli zarządczej.

W porównaniu z brzmieniem art. 27 ust. 6 ustawy o CIT ustawodawca rozszerzył zakres jednostek objętych raportowaniem z jednostek zależnych na jednostki podporządkowane.

Dodatkowo, Ustawa rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania CbCR. w szczególności, obowiązkiem w tym zakresie zostały objęte również jednostki niebędące jednostką dominującą, jeśli nie wyznaczono innego podmiotu z grupy do przekazania tych informacji oraz jednocześnie spełnią jeden z warunków: (i) jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazywania tych informacji za dany rok sprawozdawczy w swojej jurysdykcji podatkowej, (ii) właściwe organy państwa jednostki dominującej nie zobowiązały się do wymiany informacji o grupie podmiotów w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia danego roku sprawozdawczego, (iii) jurysdykcja podatkowa jednostki dominującej zawiesiła automatyczną wymianę informacji o grupie podmiotów lub nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania tej informacji i jednostka dominująca została o tym fakcie powiadomiona.

W przypadku, gdy jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów nie otrzyma od jednostki dominującej wszystkich danych wymaganych informacją o grupie podmiotów, informację tę przekazuje z uwzględnieniem danych, jakie znajdują się w jej posiadaniu lub zebranych w tym celu oraz powiadamia o tym fakcie w informacji o grupie podmiotów.

W praktyce oznacza to, że również polskie spółki będące częścią międzynarodowych grup będą mogły być również zobowiązane do składania CbCR.

Kiedy należy złożyć informację o grupie

Informację o grupie podmiotów (CbCR) należy przedłożyć do 12 miesięcy od końca roku sprawozdawczego grupy (w przypadku roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r.). w odniesieniu do podmiotów niebędących jednostkami dominującymi obowiązek przygotowania informacji o grupie będzie dotyczył dopiero roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Nowy rodzaj obowiązku powiadamiania

Dodatkowo, podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów będzie zobowiązany do powiadamiania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że:

  1. jest jednostką dominującą albo wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów, albo
  2.  wskazuje jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie powinno nastąpić do końca roku sprawozdawczego grupy (w przypadku roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. - informację należy przekazać w ciągu 10 miesięcy od końca tego roku sprawozdawczego).

Jakie sankcje czekają za niewywiązanie się z obowiązków?

Ustawa wprowadza również kary pieniężne za brak wypełnienia powyższych obowiązków. w szczególności, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów będzie podlegała karze pieniężnej w przypadku gdy:

  1. mimo obowiązku złożenia CbCR nie przekazała informacji o grupie podmiotów lub przekazała tę informację, lecz nie przekazała wszystkich danych przez nią wymaganych, lub
  2. nie przekazała powiadomienia.

Co ważne, w przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, karze pieniężnej za nieprzekazanie wszystkich danych wymaganych informacją o grupie podmiotów podlega wyłącznie jednostka dominująca lub wyznaczona jednostka.

Karę pieniężną będzie nakładał minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Ustawa zakłada ponadto zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy, w tym dodanie art. 80d w brzmieniu: ”kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

***

Biorąc pod uwagę ustawowe terminy już teraz sugerujemy weryfikację obowiązków wynikających z Ustawy, w tym skontaktowanie się z grupą celem ustalenia jednostki odpowiedzialnej za złożenie informacji o grupie podmiotów oraz ustalenie zakresu podmiotowego dla celów złożenia powiadomienia.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

 

Newsletter