Ceny transferowe i restrukturyzacje biznesowe

Polskie spółki będące częścią krajowych czy międzynarodowych grup kapitałowych realizują liczne transakcje i angażują się w różnorodne przedsięwzięcia i projekty ze spółkami powiązanymi. Transakcje wewnątrzgrupowe są nieodzownym elementem funkcjonowania grup kapitałowych i ze względu na ich znaczenie i wpływ na stopę opodatkowania działalności tych grup skupiają bardzo dużą uwagę organów skarbowych.

Kilkunastoosobowy zespół specjalistów Crido, zajmujący się zagadnieniem cen transferowych, wychodzi naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom stawianym przed polskimi podatnikami. Nasza wiedza ekonomiczna i rachunkowa oraz doświadczenie biznesowe umożliwiają dopasowanie proponowanych rozwiązań do danej sytuacji klienta. Patrzymy na ceny transferowe przede wszystkim jako na narzędzie skutecznego i efektywnego prowadzenia działalności. Dlatego skupiamy się na korzyściach, jakie podmiot może osiągnąć dzięki sprawnie realizowanej polityce cen transferowych, nie zapominając przy tym o ograniczaniu ryzyka płynącego ze stosowania nierynkowych cen transferowych, a tym samym zapewniając spółkom komfort prowadzenia działalności. Naszym celem jest również przedstawianie praktycznych rozwiązań oraz ograniczanie obciążeń administracyjnych.

Crido działając w globalnej sieci Taxand zapewnia również międzynarodowe wsparcie oraz realizację projektów w różnych jurysdykcjach podatkowych. Jest to szczególnie istotne wobec rosnącej międzynarodowej współpracy organów skarbowych w temacie cen transferowych.

Nasza praca została wielokrotnie wyróżniona w prestiżowych rankingach: 

 • Nagrody Poland Transfer Pricing Firm of the Year dla firmy Crido przyznane przez renomowane czasopismo „International Tax Review”.
 • 1 miejsce dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii „Ceny transferowe”            w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej".
 • 1 miejsce dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii „Ceny transferowe”            w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita".

Nasze usługi:

1. Polityka cen transferowych

 • Zaprojektowanie oraz implementacja polityki cen transferowych;
 • Weryfikacja mechanizmu ustalania cen transferowych z perspektywy efektywności podatkowej i bezpieczeństwa podatkowego;
 • Przygotowanie instrukcji / procedur kalkulacji cen transferowych;
 • Automatyzacja procesu kalkulacji cen transferowych.

2. Wycena podatkowa / analizy rynkowe

 • Wycena transakcji towarowych i usługowych;
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (w tym własności intelektualnej);
 • Wycena transakcji nieodpłatnych;
 • Wycena transakcji finansowych (pożyczki, gwarancje / poręczenia, cash-pooling);
 • Weryfikacja wycen finansowych i biznesowych z perspektywy podatkowej.

3. Dokumentacja cen transferowych (dokumentacja podatkowa 9a)

 • Przygotowanie dokumentacji podatkowej (grupowej i lokalnej) w celu ograniczenia sankcyjnej 50%-owej stawki podatkowej w przypadku doszacowania dochodu przez polskie organy podatkowe;
 • Weryfikacja dokumentacji podatkowej.

4. Dokumentowanie usług niematerialnych / zarządczych

 • Zbieranie i walidacja dowodów świadczących o wykonaniu usług;
 • Weryfikacja, czy koszty udziałowca zostały wyłączone z kalkulacji wynagrodzenia;
 • Wycena spodziewanych / otrzymanych korzyści wynikających ze świadczonych usług;
 • Przygotowanie procedur w zakresie zbierania dokumentów świadczących o wykonaniu usług;
 • Automatyzacja procesu zbierania dowodów wykonania usług.

5. Uprzednie porozumienia cenowe (APA) / Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

 • Wsparcie w uzyskaniu APA, w tym prowadzenie negocjacji z Ministerstwem Finansów;
 • Wsparcie w MAP, w tym przeprowadzenie procedury otrzymania zwrotu podwójnie pobranego podatku.

6. Postępowania podatkowe w zakresie cen transferowych

 • Wsparcie podczas kontroli podatkowej;
 • Przygotowywanie argumentów ekonomicznych dla uzasadnienia i obrony rynkowości stosowanych cen;
 • Współpraca z Działem Postępowań Podatkowych Crido Taxand w celu opracowania najlepszej strategii obrony.

7. Restrukturyzacje biznesowe

 • Weryfikacja, czy realokacja/przeniesienie funkcji, aktywów (w tym ludzkich) oraz ryzyk stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych;
 • Weryfikacja obowiązku kalkulacji odszkodowania / exit charge z tytułu restrukturyzacji;
 • Kalkulacja odszkodowania / exit charge;
 • Przygotowanie / obrona substancji biznesowej transakcji.

8. Alokacja zysku do zakładu (permanent establishment)

 • Wycena operacji pomiędzy zakładem a jednostką macierzystą / innym zakładem;
 • Kalkulacja „free” capital;
 • Zaprojektowanie przepływów w celu właściwej, rynkowej alokacji zysków.

9. Specjalne Strefy Ekonomiczne

 • Alokacja dochodów pomiędzy działalnością strefową i niestrefową w celu zapewnia bezpieczeństwa podatkowego i optymalnej efektywnej stawki podatkowej;
 • Wycena transakcji pomiędzy spółkami działającymi w strefie i poza strefą w celu zapewnia bezpieczeństwa podatkowego i optymalnej efektywnej stawki podatkowej.

10. Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)  

 • Weryfikacja rozliczeń w celu zapewnienia spełnienia warunku istnienia PGK, tj. brak nierynkowych rozliczeń pomiędzy PGK a spółkami z grupy działającymi poza PGK.

11. Wspólne przedsięwzięcia / spółki osobowe

 • Zaprojektowanie i implementacja rynkowych warunków realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym rozliczenia uczestników przedsięwzięć na wejściu / wyjściu z przedsięwzięcia;
 • Rynkowa wycena udziału w zysku.

12. Umowy o podziale kosztów (Cost Sharing Arrangements)

 • Zaprojektowanie i implementacja umów o podziale kosztów;
 • Rynkowa wycena udziału w zysku, wkładu inwestycyjnego przy przystąpieniu do umowy.

Niezależnie od pracy projektowej, stworzyliśmy i prowadzimy stronę internetową poświęconą w całości tematyce cen transferowych: cenytransferowe.taxand.pl