Wyceny i modelowanie finansowe

Kiedy wycena?

Potrzeba wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub aktywów (w tym znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych) pojawia się bardzo często przy okazji podejmowania strategicznych decyzji lub konieczności przeprowadzenia transakcji. Jest ona często determinowana czynnikami zależnymi od spółki. Pojawia się np. w sytuacji przeprowadzania restrukturyzacji wewnętrznej lub w momencie podejmowania decyzji o nowej inwestycji lub sprzedaży części majątku, czy też wydzielonej części działalności operacyjnej.

Potrzeba wyceny może być również determinowana czynnikami zewnętrznymi i wynikać np. z przyjętych przez spółkę standardów rachunkowości, które zobowiązują do sporządzenia wyceny aktywów niematerialnych (np. bazy klientów lub znaku towarowego) po przeprowadzonej transakcji (w ramach „rozliczenia ceny nabycia”).

W czym możemy pomóc?

Crido Taxand sporządza niezależne wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP), utraconych korzyści oraz aktywów niematerialnych dla różnych potrzeb i celów, w tym między innymi:

  • Transakcji nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw – niezależna wycena wspiera proces podejmowania decyzji o nabyciu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub części jego działalności;
  • Podatkowych – niezależna wycena przedsiębiorstwa, ZCP lub wartości niematerialnych i prawnych jest w wielu sytuacjach konieczna w celu wykazania, że transakcja wewnątrz grupy kapitałowej została przeprowadzona na warunkach rynkowych;
  • Sprawozdawczości finansowej – wzrost przedsiębiorstwa poprzez akwizycje determinuje konieczność prezentowania wartości nabytych spółek oraz samych transakcji w sprawozdaniu finansowym – w takiej sytuacji bardzo często konieczne jest przeprowadzenie wyceny wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby rozliczenia ceny nabycia / rozliczenia transakcji oraz przeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów zaprezentowanych w bilansie po rozliczeniu transakcji;
  • Wsparcia w procesach sądowych – niezależna wycena utraconych korzyści lub utraconej wartości spółki jest często niezbędnym elementem dokumentacji procesowej.

Kiedy modelowanie finansowe?

Modelowanie finansowe jest kluczowym elementem większości projektów realizowanych w formule project finance, zarówno na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej, jak i strukturyzowania źródeł finansowania (komercyjnego lub preferencyjnego – dotacji, pożyczek preferencyjnych lub zwolnień podatkowych). Również dla celów podatkowych, cen transferowych oraz na potrzeby projektów realizowanych w formule PPP niejednokrotnie wymagane jest przygotowanie profesjonalnego modelu finansowego.

W czym możemy pomóc?

Crido Taxand sporządza modele finansowe między innymi na potrzeby projektów pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych, jak i publicznych. Tworzymy elastyczne modele scenariuszowe, konieczne na etapie podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych, decyzji w zakresie sposobu finasowania inwestycji, czy szacowania wartości spółki.

W ramach naszych usług:

  • Tworzymy modele finansowe na potrzeby pozyskania finansowania;
  • Tworzymy modele finansowe na potrzeby projektów realizowanych na pograniczu sektora publicznego i prywatnego, w tym PPP;
  • Tworzymy modele finansowe na potrzeby wycen w procesach M&A;
  • Przygotowujemy prognozy finansowe nowych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • Dokonujemy weryfikacji modeli finansowych.

Członkowie naszego zespołu łączą kompetencje techniczne, finansowe oraz znajomość specyfiki różnorodnych źródeł finansowania (komercyjnych oraz opartych na pomocy publicznej), co pozwala na analizę projektu z szerokiej perspektywy.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

Szymon Żółciński

Partner
Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami

Wyślij e-mail