Newslettery i alerty

Rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych (od 2016 r.)

30 kwietnia 2015

Chcielibyśmy poinformować o projekcie zmian z 27 kwietnia 2015 r. w zakresie przepisów o dokumentacji podatkowej. Niniejsze zmiany, których wejście w życie planowane jest na 2016 r., obejmują m.in.

zmianę zakresu podmiotowego obowiązku dokumentacyjnego (np. podatnicy mający przychody i koszty poniżej 2 mln EUR nie będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji);

zmianę zakresu przedmiotowego obowiązku dokumentacyjnego – oprócz transakcji trzeba będzie również dokumentować inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi (np. umowy o zarządzanie płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, JV);

dodano obowiązek dokumentacyjny w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną (będzie możliwość przeniesienia obowiązku dokumentacyjnego na jednego ze wspólników, ale i tak odpowiedzialność z tytułu niesporządzenia dokumentacji będzie spoczywała na wszystkich wspólnikach);

zmianę zakresu dokumentacji – dokumentacja powinna zawierać opis podatnika, opis transakcji i innych zdarzeń, a także informacje finansowe;

wprowadzenie obowiązku sporządzania analizy danych podmiotów niezależnych (bechmarking study) w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR. Co ważne taka analiza powinna uwzględniać polskie podmioty porównywalne;

– w przypadku podatników, których przychody przekraczają 20 mln EUR i tworzących grupę kapitałową, wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (master file);

wprowadzenie obowiązku raportowania według krajów – dla podmiotów, których przychody przekroczyły 750 mln EUR;

wprowadzeniu przepisu regulującego termin sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym – dokumentacja powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Co ważne członek zarządu będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej (takie oświadczenie będzie załączane do zeznania podatkowego);

obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji /innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub rajami podatkowymi – w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR;

zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo – udział w kapitale z 5% na 20%.

Zmiany w obecnym kształcie wydają się rewolucyjne i niewątpliwie spowodują zwiększenie obowiązku administracyjnego związanego z przygotowywaniem dokumentacji dla wielu podatników.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o statusie powyższych zmian.

Link to projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271904/12286346/12286347/dokument161143.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACJA

Zapraszamy do zapoznania sie z aktualnymi zmianami w zakresie cen transferowych podpisanymi przez prezydenta: Alert - Rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych już pewne

O wszystkich zmianach w zakresie cen transferowych informujemy na bieżąco na cenytransferowe.taxand.pl