Ostatnia chwila na zakupy remontowe, aby móc odliczyć VAT za materiały

30 września 2013, Rzeczpospolita

W Rzeczpospolitej z 30 września 2013, Bartosz Sankiewicz, Senior Consultant w Crido Taxand wyjaśnia wątpliwości związane z kończącą się ulgą pozwalająca na odliczenie części podatku VAT za materiały budowlane.

jak donosi Rzeczpospolita: 'Wraz z końcem roku ma zniknąć ulga, która pozwala na odliczenie części podatku VAT za materiały budowlane. Co to oznacza dla remontujących i budujących? Wydatki na jakie materiały zakwestionuje urząd skarbowy? Ile jest czasu na odliczenia?

RZ: Zwrot VAT za materiały budowlane na dotychczasowych zasadach będzie funkcjonował tylko do końca 2013 roku.

Bartosz Sankiewicz:

Likwidacja systemu zwrotu VAT za materiały budowlane ma nastąpić od 2014 roku, ale prawa nabyte zostaną zachowane. Oznacza to, że osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych - i uzyskają przed tą datą fakturę - będą miały, co do zasady, pięć lat na ubieganie się o zwrot podatku. Przypomnijmy, że ulga, ó"której mowa, umożliwia osobom fizycznym uzyskanie zwrotu części VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jest to możliwe ze względu na zamianę stawki VAT z 7 na 22 proc.

Co zrobić, aby odzyskać część VAT po remoncie mieszkania?

Osoby fizyczne, które zgromadziły faktury potwierdzające dokonanie zakupów materiałów budowlanych, co do których przysługuje zwrot, muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego stosowny wniosek. Może być on składany nie częściej niż raz w roku.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 • rodzaj poniesionych wydatków;
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;
 • kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z przepisami o zwrocie;
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu;
 • jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków -numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 • podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Co trzeba jeszcze przedstawić do urzędu skarbowego?

Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, no i oczywiście faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Na co można wydać pieniądze, aby móc skorzystać z odliczeń?

Co do zasady zwrot dotyczy wydatków związanych z: budową budynku mieszkalnego oraz nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne albo przebudową czy przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele , mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach. Liczą się również wydatki poniesione na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ile można odliczyć?

Kwota zwrotu jest to do zasady równa 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn:

 • 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;
 • 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, niewymagających pozwolenia na budowę.

Co najczęściej kwestionują urzędy skarbowe - jakie odliczenia?

We wnioskach rozpatrywanych przez urzędy skarbowe najczęściej kwestionowane są odliczenia od wydatków, które nie uwzględniają celu, jaki miał zamiar osiągnąć ustawodawca. Przykładowo: w przypadku, gdy podatnik buduje dom z częścią użytkową, to prawo do zwrotu będzie obejmować jedynie wydatki poniesione na część mieszkalną budynku. Zatem koszty związane z częścią użytkową nie podlegają zwrotowi. Bardziej rygorystyczne podejście organów jest również zauważalne w sytuacji, kiedy podatnik np. postawił budynek mieszkalny w części na własne potrzeby mieszkaniowe, zaś w części z przeznaczeniem na działalność będącą przedmiotem opodatkowania VAT. Wówczas, pomimo że podatnik poniesie w części, w jakiej przekaże budynek na własne potrzeby, ciężar ekonomiczny VAT, nie uzyska prawa do zwrotu w stosunku do całości wydatków. Co więcej, skarbówka odmawia zwrotu wydatków remontowych w zakresie nabytych towarów czy usług dotyczących pomieszczeń przynależnych do lokali - np. piwnicy, strychu, komórki czy garażu.

Jak prawidłowo powinna być wystawiona faktura VAT, na co urzędnicy skarbowi zwracają uwagę?

Faktury dla celów zwrotu VAT muszą być wystawione zgodnie z przepisami-rozporządzenia MF w sprawie faktur. Oznacza to, że taki dokument musi posiadać wszystkie elementy niezbędne do uznania faktury za prawidłową: m.in. dane wystawcy, nabywcy, datę wystawienia, dane dotyczące towaru etc. ' Oczywiście faktura powinna potwierdzać zakup, który rzeczywiście miał miejsce.

Na fakturach za materiały budowlane czytelnik, który urządzał mieszkanie w stanie surowym, ma dwa adresy: jeden ze starego miejsca zamieszkania, a drugi - z lokalu, w którym zamieszkał. Czy urząd skarbowy może to kwestionować?

W opisanej sytuacji, w momencie wystawienia faktury VAT podatnik miał miejsce zamieszkania pod poprzednim adresem, zatem dane na fakturze są prawidłowe. Konsekwentnie, w ramach postępów w wykańczaniu nabytego lokalu i przeprowadzki, adres zamieszkania uległ zmianie i od tego momentu na otrzymywanych fakturach należało podawać aktualny adres zamieszkania,'tzn. adres nabytego lokalu. W związku z powyższym organ nie powinien kwestionować zwrotu w zakresie faktur z poprzednim i obecnym adresem zamieszkania, ponieważ w chwili ich wystawienia wskazany adres odpowiadał rzeczywistości.

Czytelniczka remontowała mieszkanie ponad trzy lata temu. Do tej pory nie pozbierała wszystkich faktur i nie odliczyła VAT. Ile czasu ma na dokonanie odliczenia i jak długo może odliczać zwrot?

Mając na uwadze obecnie obowiązujące regulacje, czytelniczka powinna złożyć wniosek do końca roku kalendarzowego. W sytuacji, kiedy nie wszystkie faktury zostały zebrane, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podatniczka wystąpiła o zwrot w stosunku do kosztów z faktur, które dotychczas zebrała, jeszcze w 2013 r, a w zakresie pozostałych - po 1 stycznia 2014 r.

Jak długo czeka się na zwrot z urzędu skarbowego?

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie: - 25 dni od dnia doręczenia decyzji - o ile urząd zadecyduje o konieczności wydania decyzji. Urząd skarbowy wydaje decyzję w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot; - 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w przypadkach standardowych, gdy nie trzeba wydawać decyzji.

Czy mając w planach zakupy materiałów wykończeniowych do domu, którego budowa się kończy - ale ulga też wygasa wraz z końcem roku - można zamówić towar na zapas, zanim zostanie zużyty, wbudowany? Czy decydująca jest tu data na fakturze?

W takim przypadku decydujące znaczenie ma data wystawienia faktury. Zwrot może dotyczyć wyłącznie zakupów materiałów budowlanych udokumentowanych fakturami wystawionymi do końca 2013 r. Z powyższego wynika, że możliwe jest zrobienie zapasów materiałów również w przypadku, gdy budowa czy remont mają ruszyć w 2014 r.

Czytelnik pyta: „Czy można odliczyć VAT za farby do ścian oraz fugi, płytki ceramiczne, sprzęt do kuchni, czyli płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny, okap, zmywarkę? Bo zlew do kuchni oraz wannę, toaletę i umywalkę w łazience można rozliczyć jako urządzenia sanitarne? A co z gładziami i listwami przypodłogowymi?"

Z wykazu towarów, w stosunków do których można wnioskować o zwrot części kosztów VAT, wynika, iż nie można wnioskować o zwrot w przypadku m.in. farb, baterii umywalkowych, okapu, zmywarki, piekarników gazowych czy kuchenek elektrycznych. Jednocześnie urząd zwróci część kosztów od zakupu: płytek ceramicznych, żyrandoli (z wyłączeniem żarówek), listew podłogowych, gładzi, urządzeń sanitarnych (np. zlewu, toalety czy wanny), fug czy klejów. Warto wiedzieć, że w ramach procedury rozpatrywania wniosku podatnika organy podatkowe zwracają największą uwagę na numer PKWiU ha przedstawionych kopiach faktur VAT. Jednocześnie, co do zasady, faktura VAT nie musi zawierać numeru PKWiU towaru. Tym samym urzędy skarbowe nie mogą podnosić, że prawo do ulgi występuje jedynie w przypadku faktur oznaczonych grupowaniem klasyfikacji PKWiU.

WARTO WIEDZIEĆ

Co możesz odliczyć i w jakich terminach?

 • Materiały i usługi budowlane, za zakup których można odliczyć część VAT, zostały szczegółowo określone w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. w sprawie obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 11 poz. 35).
 • Terminy dotyczące składanych wniosków od 2014 r. będą wyglądały następująco, w przypadku wydatków poniesionych w poszczególnych latach:
 • od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. - nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
 • od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. - nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
 • od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. - nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
 • od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. - nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
 • od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. - nie później niż do 31 grudnia 2018 r. -"