Newslettery i alerty

MF chwali się osiągnięciami z kontroli cen transferowych

11 lutego 2016

Już wielokrotnie informowaliśmy, że organy podatkowe zintensyfikowały działania w zakresie kontroli cen transferowych. Jest to zbieżne z zapowiedziami Ministerstwa Finansów. Potwierdza to również właśnie opublikowany ostatnio komunikat, w którym przy okazji MF prezentuje dotychczasowe osiągnięcia.

„W I kwartale br. MF zapowiada, że skoncentruje się na rozbudowie własnych zasobów osobowych i pogłębieniu wiedzy na temat tych zjawisk. Natomiast w II kwartale 2016 r. zostaną przeprowadzone kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera”.

„Jednocześnie MF informuje o doświadczeniach wynikłych z praktyki poprzednich miesięcy. W wyniku zakończonych postępowań w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej Kontrola Skarbowa zidentyfikowała szereg technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych skutkujących nie wykazywaniem dochodów albo wykazywaniem dochodów niższych od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały. Ujawnione nieprawidłowości, potwierdzone w toku kontroli instancyjnej i sądowej oraz w postaci korekt deklaracji podatkowych, dotyczyły m.in.:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem, dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł”.

Jak widać, MF podchodzi bardzo poważnie do kwestii kontroli cen transferowych i można oczekiwać, że po pierwszych „sukcesach” determinacja w tym zakresie będzie jeszcze większa. Stąd warto już dziś przygotować się na ewentualną konfrontację z kontrolującymi.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBINARIUM TP

Zapraszamy również do zapozania się z najnowszym webinarium Crido Taxand:  "Ceny transferowe – nowy obszar zwiększonego zainteresowania fiskusa", dostępnym na naszej stronie cenytransferowe.taxand.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------