Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - listopad 2013

W listopadowym numerze Crido Taxand Flash:

  • Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego
  • Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie powinna być wystawiana na pierwotnego nabywcę
  • Wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów w formie rzeczowej jest neutralna podatkowo dla spółki wypłacającej
  • Nieodpłatne zwolnienie z długu spółki jest neutralne podatkowo w odniesieniu do odsetek
  • Przychód z tytułu serwisowania maszyn poza terenem SSE a wyprodukowanych na jej terenie podlega zwolnieniu
  • Spółka, która uzyskała zezwolenie na działalność w SSE, ale faktycznie nie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego nie traci prawa do skorzystania z ulgi technologicznej
  • Przychód wspólnika SKA będącego jednocześnie jej akcjonariuszem i komplementariuszem w części przypadającej na posiadane akcje podlega opodatkowaniu na moment podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy
  • Korekty faktury kosztowej (związanej z renegocjacją kontraktu) dokonuje się na bieżącoWspólnicy spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do rozpoznania pełnych odpisów amortyzacyjnych
  • Przy sprzedaży wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego przychód należy rozpoznać jedynie w odniesieniu do kwoty odsetek
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter