Newslettery i alerty

Crido Taxand Flash - grudzień 2013

W grudniowym numerze Crido Taxand Flash:

 • Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych;
 • Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem uzyskania przychodów;
 • Przy sprzedaży zdematerializowanych papierów wartościowych przychód powstaje w momencie zawarcia umowy oraz zapisania papierów na rachunku nabywcy;
 • Wynagrodzenie doradcy finansowego za usługi związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie jest kosztem uzyskania przychodów;
 • Wartość wyemitowanych obligacji, za które zapłata nastąpiła przez przeniesienie udziałów/akcji nie będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów/akcji;
 • Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez wspólników na wytworzenie środka trwałego podlegają ograniczeniom związanym z niedostateczną kapitalizacją;
 • Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w formie niepieniężnej nie stanowi przychodu spółki wypłacającej;
 • Wynagrodzenie prezesa spółki z realizacji akcji wirtualnych nie stanowi dochodu z działalności wykonywanej osobiście;
 • Brak obowiązku korekty wstecznej odpisów amortyzacyjnych z tytułu otrzymanej dotacji;
 • Wyjątkowe udzielenie pożyczek spółkom zależnym będącym w trudnej sytuacji finansowej nie powinno być brane pod uwagę przy obliczaniu proporcji VAT;
 • III edycja raportu „Rynek B+R w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw”;
 • Uruchomienie nowego konkursu: działanie 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych” – dotacja na prace B+R.
Grzybowska Park

Crido Taxand Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa

 

Wyślij e-mail
Newsletter