Newslettery i alerty

Country-by-Country Reporting – więcej obowiązków

7 października 2016 r. został opublikowany nowy projekt ustawy dotyczący m.in. raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów.
Proponowane zmiany rozszerzają grupę podmiotów podlegających obowiązkowi składania CbCR. Dodatkowo wprowadzają nowe obowiązki informacyjne.

Rozszerzenie obowiązku składania CbCR

Obecnie kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą obowiązkowi sporządzenia raportu według krajów podlegają polskie podmioty, które jednocześnie: (i) są jednostką centralną (dominującą) w swojej grupie, (ii) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe, (iii) działają pośrednio lub bezpośrednio poza granicami Polski oraz (iv) których skonsolidowane przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 milionów euro.

Z kolei projekt omawianej ustawy rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania CbCR. W szczególności, zgodnie z projektem ustawy, obowiązkiem w tym zakresie zostanie objęta również wybrana grupa podmiotów niebędących jednostką dominującą, jeśli nie wyznaczono innego podmiotu z grupy do przekazania tych informacji oraz jednocześnie spełnią jeden z warunków: (i) jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazywania tych informacji za dany rok sprawozdawczy w swojej jurysdykcji podatkowej, (ii) właściwe organy państwa jednostki dominującej nie zobowiązały się do wymiany informacji o grupie podmiotów w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia danego roku sprawozdawczego, (iii) jurysdykcja podatkowa jednostki dominującej zawiesiła automatyczną wymianę informacji o grupie podmiotów lub nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania tej informacji i jednostka dominująca została o tym fakcie powiadomiona.

W przypadku, gdy jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów nie otrzyma od jednostki dominującej wszystkich danych wymaganych informacją o grupie podmiotów, informację tę przekazuje z uwzględnieniem danych, jakie znajdują się w jej posiadaniu lub zebranych w tym celu oraz powiadamia o tym fakcie w informacji o grupie podmiotów.

W praktyce oznacza to, że również polskie spółki będące częścią międzynarodowych grup będą mogły być również zobowiązane do składania CbCR.

Kiedy należy złożyć informację o grupie

Informację o grupie podmiotów (CbCR) należy przedłożyć do 12 miesięcy od końca roku sprawozdawczego grupy (w przypadku roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r.). W odniesieniu do podmiotów niebędących jednostkami dominującymi obowiązek przygotowania informacji o grupie będzie dotyczył dopiero roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Nowy rodzaj obowiązku powiadamiania

Dodatkowo, podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów będzie zobowiązany do powiadamiania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że:

  1. jest jednostką dominującą albo wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów, albo
  2.  wskazuje jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie powinno nastąpić do końca roku sprawozdawczego grupy (w przypadku roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. -informację należy przekazać w ciągu 10 miesięcy od końca tego roku sprawozdawczego).

Jakie sankcje czekają za niewywiązanie się z obowiązków?

Projekt ustawy wprowadza również kary pieniężne za brak wypełnienia powyższych obowiązków. W szczególności, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów będzie podlegała karze pieniężnej w przypadku gdy:

  1. mimo obowiązku złożenia CbCR nie przekazała informacji o grupie podmiotów lub przekazała tę informację, lecz nie przekazała wszystkich danych przez nią wymaganych, lub
  2. nie przekazała powiadomienia.

Co ważne, w przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej karze pieniężnej za nieprzekazanie wszystkich danych wymaganych informacją o grupie podmiotów podlega wyłącznie jednostka dominująca lub wyznaczona jednostka.

Karę pieniężną będzie nakładał minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Projekt zakłada ponadto zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy, w tym dodanie art. 80d w brzmieniu: „Kto działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia … o wymianie informacji podatkowych (Dz. U. …), składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.”

***

Już teraz sugerujemy skontaktowanie się z grupą celem ustalenia jednostki odpowiedzialnej za złożenie informacji o grupie podmiotów oraz sprawdzenie terminu, w jakim należy złożyć powiadomienie.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner
Dział Doradztwa Podatkowego

Wyślij e-mail

 

Newsletter