Preferencyjne finansowanie inwestycji

Świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania preferencyjnego finansowania dłużnego oraz uzupełniającego finansowania komercyjnego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym głównie w obszarze inwestycji w nieruchomości polegających na rewitalizacji obszarów miejskich oraz przedsięwzięć proekologicznych (np. gospodarka odpadami). Nasze doradztwo obejmuje wsparcie przy pozyskaniu finansowania, m.in. z takich źródeł, jak: Inicjatywa JESSICA, NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy programy wspierania eksportu (Export finance) Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach świadczonych usług weryfikujemy dla naszych klientów możliwości pozyskania finansowania, przygotowujemy rekomendacje odnośnie planowania przedsięwzięcia z perspektywy zwiększenia szans na pozyskanie finansowania oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację (m.in. biznesplan, studium wykonalności czy model finansowy). Aktywnie uczestniczymy w procesie dyskusji i negocjacji przed instytucjami finansującymi oraz doradzamy w zakresie realizacji/rozliczania projektu.

Z uwagi na charakter projektów, w tym obszarze współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorstwami z sektora nieruchomości, energetyki, przemysłu ciężkiego, a także gospodarki odpadami.

Przykładowe projekty, dla których nasi doradcy pozyskali finansowanie dłużne to:

  • budowa galerii handlowej na terenach poprzemysłowych,
  • budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej,
  • budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
  • budowa zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych.

W 2011r. zespół EAST pozyskał dla swojego klienta pierwszą w Europie pożyczkę preferencyjną z Inicjatywy JESSICA w wysokości 50 mln zł na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego.

Wartość projektów inwestycyjnych dla których nasi doradcy świadczyli usługi pozyskania preferencyjnego finansowania przekroczyła 930 mln zł.

Michał Gwizda

Partner
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail

Magdalena Zawadzka

Manager
Dział Doradztwa Europejskiego

Wyślij e-mail